Hướng dẫn số 903/VTLTNN-QLII về hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử.

Hướng dẫn số 903/VTLTNN-QLII về hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử.

Ngày 21/8/2023, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước ban hành Hướng dẫn số 903/VTLTNN-QLII về hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử.

Nội dung chính của hướng dẫn như sau:

1. Hoạt động thu thập và nộp lưu tài liệu lưu trữ điện tử bảo đảm tuân thủ Luật Lưu trữ năm 2011, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ, Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp, Thông tư số02/2019/TT-BNV ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy địnhtiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử và thực hiện theo hướng dẫn tại các phụ lục sau:

- Phụ lục I: Sơ đồ thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử vào Lưu trữ lịch sử.

- Phụ lục II: Cấu trúc dữ liệu hồ sơ nộp lưu.

- Phụ lục III: Cấu trúc dữ liệu tài liệu nộp lưu.

- Phụ lục IV: Cấu trúc dữ liệu hồ sơ lưu trữ.

- Phụ lục V: Cấu trúc dữ liệu tài liệu lưu trữ.

2. Lưu trữ lịch sử và cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào

Lưu trữ lịch sử bảo đảm hạ tầng, thiết bị, giải pháp an toàn thông tin, giải pháp công nghệ và các điều kiện khác để thực hiện hoạt động thu thập và nộp lưu hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử; tổ chức khoa học và bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ điện tử theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước để được hướng dẫn.

Chi tiết Hướng dẫn số 903/VTLTNN-QLII xin mời xem tệp đính kèm dưới đây./.

https://dms.luutru.gov.vn/.../congvan-huongdanthuthap...

Theo luutru.gov.vn.

Đang xử lý...

090.324.8082