1. Đối tượng nghiên cứu của lưu trữ học

“ Lưu trữ học là bộ môn khoa học tổng hợp nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp lý và phương pháp nghiệp vụ của công tác lưu trữ”.

Qua khái niệm này chúng ta thấy đối tượng của lưu trữ học là nghiên cứu tổng kết, lý luận, pháp lý và phương pháp thực hiện các khâu nghiệp vụ để tổ chức khoa học phông lưu trữ quốc gia, bảo vệ an toàn và sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ.

Nội dung chủ yếu của lưu trữ học gồm lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ, lịch sử và công tác lưu trữ…

2. Phương pháp nghiên cứu lưu trữ học

Lưu trữ học thuộc phạm trù của khoa học xã hội, phương pháp nghiên cứu của nó là vận dụng các phương pháp luận của Chủ nghĩa Mac – LeNin, có nghĩa là vận dụng sáng tạo của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử để giải quyết những vấn đề lý luận và thực tiễn đề ra của công tác lưu trữ. Đó là nguyên tắc tính Đảng, tính lịch sử và tính toàn diện tổng hợp. Những nguyên tắc này chỉ đạo xuyên suốt quá trình nghiên cứu, giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ.

3. Mối quan hệ giữa lưu trữ học và các khoa học khác

Lưu trữ học cũng giống như bất cứ khoa học nào khác không thể tồn tại và phát triển riêng lẻ. Khi nghiên cứu các vấn đề của lưu trữ học cần phải nghiên cưu về mối quan hệ về lưu trữ học và các ngành khoa học khác. Lưu trữ học liên quan chặt chẽ với sử liệu học – ngành khoa học nghiên cứu xuất sứ các sử liệu, tính chân thực của sử liệu. Sử liệu học cung cấp cho các nhà lưu trữ học phương pháp phân tích sử liệu để giải quyết đúng đắn các vấn đề đặt ra trong xác định giá trị tài liệu lưu trữ.

Lưu trữ học liên quan chặt chẽ với văn kiện học – ngành khoa học nghiên cứu quy luật hình thành, phương pháp lập văn kiện, các ngiên tắc chu chuyển, truyền đạt và sử dụng văn kiện trong các cơ quan. Văn bản học cung cấp cho các nhà lưu trữ phương pháp phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu.

Lưu trữ học có liên quan chặt chẽ với sử học, công bố học và nhiều khoa học khác.

Ngược lại, lưu trữ học cung cấp nhiều tài liệu quý cho ngành khoa học khác. Tài liệu lưu trữ là nguồn sử liệu quý giá nhất để nghiên cứu lịch sử, cho các nhà thông tin xử lý và sử dụng tin kịp thời phục đích các mục đích của cuộc sống kinh tế, chính trị, xã hội…

Như vậy, có thể nói rằng lưu trữ học liên quan chặt chẽ với các ngành khoa học tự nhiên cũng như khoa học xã hội. Nhà lưu trữ học không chỉ am hiểu về lý luận và thực tiễn công tác lưu trữ mà còn phải hiểu biết kiến thức khoa học kế cận đã nêu trên. Trong quá trình nghiên cứu khoa học, nhà lưu trữ phải hợp tác chặt chặt chẽ với các nhà khoa học khác.

Theo giáo trình Lưu trữ

Trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội./.